Värdegrund

Värdegrund på Asklunda Montessoriförskola

Värdegrund handlar om relationer mellan människor, vårt förhållningssätt mot varandra.

Läroplanen styr förskolan och innehåller bindande föreskrifter. Lpfö 98/16

”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten.

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt skall delta i samhällslivet”.

Mål:

På Asklunda Montessoriförskola strävar vi efter ett gemensamt förhållningssätt i vår relation mellan vuxna och barn. Förskolan vilar på demokratisk grund.

Grundläggande värden:

Alla som arbetar på Asklunda Montessoriförskola ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Asklunda Montessoriförskolas värdegrundsbegrepp: RAST

•    Respekt
•    Arbetsglädje
•    Självständighet
•    Trygghet

Syfte:

På vår förskola ska vi ha en arbetsmiljö och verksamhet där alla känner sig trygga, respekterar varandra, blir självständiga och har arbetsglädje.

Gemensamma tolkningar av värdegrundsbegrepp: RAST

Respekt

•    Acceptera och respektera varandras olikheter genom ett demokratiskt förhållningssätt
•    Nolltolerans mot mobbing och kränkning, se likabehandlingsplan – plan mot kränkande behandling.
•    Respekt och empati för allt levande och omsorg om vår miljö
•    Lika förhållningsätt mot båda könen, genuspedagogik

På Asklunda Montessoriförskola arbetar vi för att alla ska känna Respekt
genom att:

•    visa respekt för varandra och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar utvecklas. Vi finns alla på förskolan på samma villkor.
•    hjälpa varandra att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra vid mobbing/kränkning. Behandla andra som du själv vill bli behandlad
•    låta alla få insikt och kunskap om samspelet mellan allt som existerar, både levande och icke levande.

Arbetsglädje

•    Känna glädje, harmoni och trygghet i sin omgivning och miljö
•    Trivas med sig själv och andra
•    Ha tillit till varandra

På Asklunda Montessoriförskola arbetar vi för att alla ska känna Arbetsglädje
genom att:

•    skapa en miljö och stämning som är lustfylld
•    låta alla utvecklas efter sina egna förutsättningar och behov
•    ha en öppen kommunikation och positiv attityd

Självständighet

• Utveckla sin identitet och känna trygghet i den.
• Tillit till sin egen förmåga
• Klara sig själv utan hjälp av andra

På Asklunda Montessoriförskola arbetar vi för att alla ska känna Självständighet
genom att:

•    anpassa miljö och material till självständighetssträvan
•    kunna stå för sina åsikter och grupptryck
•    hjälpa varandra att hjälpa sig själv genom att ta ansvar för sig själv och sin omgivning

Trygghet

•    Känna tillit till varandra
•    Känna sig omtyckt och sedd
•    Ordning och reda
•    Rutiner
•    Tydliga ramar och regler
•    Trivsam miljö

På Asklunda Montessoriförskola arbetar vi för att alla ska känna Trygghet
genom att:

•    bemöta varandra med kärlek, omtanke, hänsyn och respekt
•    bli sedd av alla och få förståelse och respekt så att alla känner sig viktiga
•    skapa ordning runt oss, yttre ordning skapar en inre ordning
•    ha en fast struktur och en väl planerad dag med rutiner och meningsfull sysselsättning
•    ha konsekventa regler som är förankrade hos alla
•    ha en harmonisk och stimulerande miljö som är anpassad efter allas behov

Recent Posts

Asklunda Montessoriförskola utökar

Asklunda Montessoriförskola får ett hundratal nya förskoleplatser när den byggs ut.

Idag går 70 barn på förskolan, som efter om- och tillbyggnaden får åtta nya avdelningar. Inom några år ska en helt ny byggnad stå klar samtidigt som äldre delar av förskolan rustas upp. Efteråt kommer förskolan att ha plats för 150–160 barn.

Förhoppningen är att bygget av den nya delen kan starta i slutet av sommaren 2019 och vara inflyttningsklart i mars året efter.

 

  1. Välkommen till Asklunda Montessori Kommentering avstängd