Värdegrund på Asklunda Montessoriförskola

Värdegrund handlar om relationer mellan människor, vårt förhållningssätt mot varandra.

Läroplanen styr förskolan och innehåller bindande föreskrifter. Lpfö 98/16

”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten.

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt skall delta i samhällslivet”.

Mål:

På Asklunda Montessoriförskola strävar vi efter ett gemensamt förhållningssätt i vår relation mellan vuxna och barn. Förskolan vilar på demokratisk grund.

Grundläggande värden:

Alla som arbetar på Asklunda Montessoriförskola ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Asklunda Montessoriförskolas värdegrundsbegrepp: RAST

•    Respekt
•    Arbetsglädje
•    Självständighet
•    Trygghet

Syfte:

På vår förskola ska vi ha en arbetsmiljö och verksamhet där alla känner sig trygga, respekterar varandra, blir självständiga och har arbetsglädje.

Gemensamma tolkningar av värdegrundsbegrepp: RAST

Respekt

•    Acceptera och respektera varandras olikheter genom ett demokratiskt förhållningssätt
•    Nolltolerans mot mobbing och kränkning, se likabehandlingsplan – plan mot kränkande behandling.
•    Respekt och empati för allt levande och omsorg om vår miljö
•    Lika förhållningsätt mot båda könen, genuspedagogik

På Asklunda Montessoriförskola arbetar vi för att alla ska känna Respekt
genom att:

•    visa respekt för varandra och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar utvecklas. Vi finns alla på förskolan på samma villkor.
•    hjälpa varandra att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra vid mobbing/kränkning. Behandla andra som du själv vill bli behandlad
•    låta alla få insikt och kunskap om samspelet mellan allt som existerar, både levande och icke levande.

Arbetsglädje

•    Känna glädje, harmoni och trygghet i sin omgivning och miljö
•    Trivas med sig själv och andra
•    Ha tillit till varandra

På Asklunda Montessoriförskola arbetar vi för att alla ska känna Arbetsglädje
genom att:

•    skapa en miljö och stämning som är lustfylld
•    låta alla utvecklas efter sina egna förutsättningar och behov
•    ha en öppen kommunikation och positiv attityd

Självständighet

• Utveckla sin identitet och känna trygghet i den.
• Tillit till sin egen förmåga
• Klara sig själv utan hjälp av andra

På Asklunda Montessoriförskola arbetar vi för att alla ska känna Självständighet
genom att:

•    anpassa miljö och material till självständighetssträvan
•    kunna stå för sina åsikter och grupptryck
•    hjälpa varandra att hjälpa sig själv genom att ta ansvar för sig själv och sin omgivning

Trygghet

•    Känna tillit till varandra
•    Känna sig omtyckt och sedd
•    Ordning och reda
•    Rutiner
•    Tydliga ramar och regler
•    Trivsam miljö

På Asklunda Montessoriförskola arbetar vi för att alla ska känna Trygghet
genom att:

•    bemöta varandra med kärlek, omtanke, hänsyn och respekt
•    bli sedd av alla och få förståelse och respekt så att alla känner sig viktiga
•    skapa ordning runt oss, yttre ordning skapar en inre ordning
•    ha en fast struktur och en väl planerad dag med rutiner och meningsfull sysselsättning
•    ha konsekventa regler som är förankrade hos alla
•    ha en harmonisk och stimulerande miljö som är anpassad efter allas behov