Värdegrund

Värdegrund på Asklunda Montessoriförskola

Värdegrund handlar om relationer mellan människor, vårt förhållningssätt mot varandra.

Läroplanen styr förskolan och innehåller bindande föreskrifter. Lpfö 98/16

”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten.

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt skall delta i samhällslivet”.

Mål:

På Asklunda Montessoriförskola strävar vi efter ett gemensamt förhållningssätt i vår relation mellan vuxna och barn. Förskolan vilar på demokratisk grund.

Grundläggande värden:

Alla som arbetar på Asklunda Montessoriförskola ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Asklunda Montessoriförskolas värdegrundsbegrepp: RAST

•    Respekt
•    Arbetsglädje
•    Självständighet
•    Trygghet

Syfte:

På vår förskola ska vi ha en arbetsmiljö och verksamhet där alla känner sig trygga, respekterar varandra, blir självständiga och har arbetsglädje.

Gemensamma tolkningar av värdegrundsbegrepp: RAST

Respekt

•    Acceptera och respektera varandras olikheter genom ett demokratiskt förhållningssätt
•    Nolltolerans mot mobbing och kränkning, se likabehandlingsplan – plan mot kränkande behandling.
•    Respekt och empati för allt levande och omsorg om vår miljö
•    Lika förhållningsätt mot båda könen, genuspedagogik

På Asklunda Montessoriförskola arbetar vi för att alla ska känna Respekt
genom att:

•    visa respekt för varandra och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar utvecklas. Vi finns alla på förskolan på samma villkor.
•    hjälpa varandra att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra vid mobbing/kränkning. Behandla andra som du själv vill bli behandlad
•    låta alla få insikt och kunskap om samspelet mellan allt som existerar, både levande och icke levande.

Arbetsglädje

•    Känna glädje, harmoni och trygghet i sin omgivning och miljö
•    Trivas med sig själv och andra
•    Ha tillit till varandra

På Asklunda Montessoriförskola arbetar vi för att alla ska känna Arbetsglädje
genom att:

•    skapa en miljö och stämning som är lustfylld
•    låta alla utvecklas efter sina egna förutsättningar och behov
•    ha en öppen kommunikation och positiv attityd

Självständighet

• Utveckla sin identitet och känna trygghet i den.
• Tillit till sin egen förmåga
• Klara sig själv utan hjälp av andra

På Asklunda Montessoriförskola arbetar vi för att alla ska känna Självständighet
genom att:

•    anpassa miljö och material till självständighetssträvan
•    kunna stå för sina åsikter och grupptryck
•    hjälpa varandra att hjälpa sig själv genom att ta ansvar för sig själv och sin omgivning

Trygghet

•    Känna tillit till varandra
•    Känna sig omtyckt och sedd
•    Ordning och reda
•    Rutiner
•    Tydliga ramar och regler
•    Trivsam miljö

På Asklunda Montessoriförskola arbetar vi för att alla ska känna Trygghet
genom att:

•    bemöta varandra med kärlek, omtanke, hänsyn och respekt
•    bli sedd av alla och få förståelse och respekt så att alla känner sig viktiga
•    skapa ordning runt oss, yttre ordning skapar en inre ordning
•    ha en fast struktur och en väl planerad dag med rutiner och meningsfull sysselsättning
•    ha konsekventa regler som är förankrade hos alla
•    ha en harmonisk och stimulerande miljö som är anpassad efter allas behov

Recent Posts

Asklundas Nya Förskola Klar Hösten 2019

Första etappen av utbyggnaden kommer vara klar 15 oktober 2019.
Vi öppnar den nybyggda förskolan 21 oktober 2019. Huvudbyggnaden kommer tillfälligt att stängas för totalrenovering.

Den nya förskolan kommer att öppnas med 8 avdelningar, detta ger oss möjligheten att ta in flera barn. För att försäkra er om en plats, kan anmälan göras redan nu via denna länken.

Vi har lediga platser från och med augusti 2020.

Oktober 2019 – Invigningsfest av den nya förskolan

Hösten 2020 öppnas huvudbyggnaden efter en större totalrenovering med ytterligare två nya avdelningar.

  1. Utbyggnad av Asklunda 2018-2020 Kommentering avstängd
  2. Asklunda Montessoriförskola utökar Kommentering avstängd
  3. Välkommen till Asklunda Montessori Kommentering avstängd