Tryggheten är grunden för all positiv utveckling och inlärning

Genom att…

 • ge en trygg inskolning
 • bemöta barnet med kärlek, omtanke, hänsyn och respekt
 • ha konsekventa regler
 • ha en fast struktur och en väl planerad dag med meningsfull sysselsättning
 • personalen känner arbetsglädje

 Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov

Genom att…

 • barnet får utvecklas i sin egen takt i en för dem anpassad miljö
 • stimulera varje barns nyfikenhet och vilja att lära

Främja att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas

Genom att…

 • barnen utvecklar medvetenhet om sig själv och sin omgivning
 • barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter
 • vi som vuxna fungerar som en förebild för barnen

 Utveckla barnen till lugna, självständiga och harmoniska människor

Genom att…

 • de känner arbetsglädje som stimulerar koncentrationsförmågan
 • personalen ej avbryter eller hjälper dem i onödan
 • de får träna att ta egna beslut och ta konsekvenserna av dessa
 • de får skaffa egna erfarenheter med uppmuntran och stöd från personalen

 Arbete = Lek

”Där det finns barn måste det också finnas plats för lek och bus”