Inledning

Ansvariga för planen är huvudmannen, Montessori Vellinge Grundskola AB.
Förskolechef upprättar en ny plan tillsammans med personalen och ser till att den tidigare planen utvärderas.

Vår vision 

Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Asklunda Montessoriförskola ska vara en förskola, där alla upplever trygghet och kamratskap, ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Syfte:

Förtydliga förskolans ansvar när det gäller att garantera barns trygghet i förskolan.
Planens främsta syfte är att främja likabehandling, att förebygga samt motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Diskriminering i förskolan innebär att ett barn som missgynnas av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller köns uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder förbjuds i förskolan.
Definitionen gäller i lika hög grad kränkningar mellan barn, som vuxen mot barn och barn mot vuxen. Dock gäller det inte den typ av tillrättavisningar som har till syfte att upprätthålla ordning och en god miljö för barn och vuxna.

Planen gäller från 2018-10-01

Planen gäller till 2019-09-30

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 

Årets plan ska utvärderas under hösten 2018

Vi ska skicka ut enkäter till vårdnadshavarna våren 2018..
Personalen kommer även att få svara på en trivselenkät individuellt/anonymt som sammanställs och presenteras för personalen.

Ansvarig för att årets plan utvärderas: Huvudman samt förskolechefen.

Lagar och regler som ligger till grund för planen

Diskrimineringslagen

Skollagen (2010:800 kap. 6)

Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10)

Förordning (2006:1083)

FN:s Barnkonvention

Lpfö 98/16

Förankring av planen:

 • Informeras till all personal samt all nyanställd personal.
 • Informeras till alla vårdnadshavare.
 • Informera verksamhetsrådet och involvera dem i arbetet.
 • Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns tillgänglig på förskolans hemsida www.asklundamontessori.se

Barnens delaktighet 

Tillsammans med barnen arbetar vi med att:

 • Skapa vi-känsla, en trygg och tillåtande miljö där alla får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
 • Få barnen att acceptera att vi alla är olika.
 • Markera allas gemensamma ansvar för trivseln.
 • Samtala om relationsfrågor. Ge barnen möjligheter att utveckla, vidga sina kunskaper och erfarenheter genom vårt genusarbete.
 • Uppmärksamma barn som hamnar i riskzonen. Undvika att låta barnen välja lag eller grupp själva. Inte låta barnen dela ut inbjudningskort till privata kalas i förskolan, såvida inte samtliga på förskolan är bjudna. Välja arbetsformer som stödjer utveckling mot ökad förståelse människor emellan, ha rollspel, vänskapsövningar och litteraturläsning som främjar empatisk förmåga.
 • Markera felaktiga uppträdanden!
 • Nolltolerans mot verbala kränkningar!
 • Uppmana barnen att de ska berätta för en vuxen om de eller någon annan blir mobbad. Påpeka att detta inte är att skvallra utan att hjälpa.
 • Kartläggning inomhus, var känner barnen sig mest trygga/otrygga. Trygghetsvandring.
 • Kartlägga platser utomhus genom att tillsammans med barnen gå rundor i trädgården och fråga dem var de känner sig trygga/otrygga. Trygghetsvandring. För de yngre barnen ska pedagogerna göra en sammanställning på hur de upplever vart barnen känner sig trygga/otrygga.
 • Regelbundna planerade samtal, både enskilt eller i grupp. Genom samtalen vill vi fånga upp signaler om barnen upplever händelser som trakasserier och/eller kränkningar.
 • Tillsammans med barnen går vi kontinuerligt igenom de trivselregler som gäller inomhus/utomhus. Barnen är delaktiga vid utförandet av dessa trivselregler.
 • Tillsammans med barnen (de äldre barnen) diskuterar vi STOPP! Min kropp! Utifrån Rädda Barnens underlag och böcker. En handbok för vuxna i hur man pratar med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. raddabarnen.se

Vårdnadshavarnas delaktighet 

 • Vi informerar vårdnadshavarna vår Plan – förskolans ställningstagande mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling via e-post.
 • Stärka samarbetet mellan hem och förskola bl.a. på möten med vårdnadshavarna, verksamhetsråd, utvecklingssamtal m.m.

VAD KAN DU GÖRA SOM VÅRDNADSHAVARE? 

• samtala med ditt barn om mobbing, diskriminering och kränkande behandling
• visa tydligt att du tar avstånd från mobbing, diskriminering och kränkande behandling
• göra klart att det inte är skvaller om man berättar om barn som är utsatta
• berätta för personalen på förskolan om du fått veta att ett barn är utsatt
• skaffa dig en god kännedom om situationen i ditt barns grupp

Personalens delaktighet 

Personalen enas om ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma åtgärder, nämligen att:

- Göra klart för att alla på förskolan tar avstånd från all mobbing, diskriminering och kränkande behandling.

- Sätta tydliga gränser för negativa beteende i förskolan  bekämpa mobbing, diskriminering och kränkande behandling.
– Stödja varandra i det förebyggande arbetet.
–  Uppmana den som känner sig mobbad, diskriminerad och/eller kränkt att alltid tala med någon vuxen.

- Uppmärksamma att mobbing, diskriminering och kränkande behandling ofta sker på undanskymda platser där ingen vuxen finns.

- Arbeta med jämställdhet i förskolan där vi visar på att flicka och pojke går det att vara på många olika sätt.

- Tillsammans med barnen arbeta fram trivselregler som alla kan enas om.

- Regelbundet genomföra observationer, dokumentera, reflektera samt utvärdera och följa upp dem.

- Göra kartläggning av trygghetsvandringar inom/utomhus.

- Ta del av Rädda barnens underlag hur man talar med barn om kroppen och gränser.

Vi pedagoger pratar inte om andras barn inför vårdnadshavare i de olika situationerna som uppkommer.

På Arbetsplatsträffar

Diskuterar och följer vi upp planen genom att:
• se över de rutiner/åtgärder, hur vi arbetar med de diskrimineringsgrunderna som gäller enligt diskrimineringslagen
• diskutera trivselregler och hur man klarar att leva upp till dem
• hjälpa till att förbättra förskolans miljö både ute och inne ur ett pedagogiskt perspektiv
• skapa aktiviteter som är gemensamma för alla för att öka samarbetet mellan avdelningarna
• diskutera kartläggning av de platser utomhus/inomhus där barnen känner sig otrygga
• göra varandra uppmärksamma på att dessa ”otrygga platser för barnen” ska öronmärkas med mer personalnärvaro och ökad tillsyn

Utvärdering 2017/2018

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan är vår kartläggning av nuläget på förskolan.
Följande personer som har deltagit i vår utvärdering är:
Förskolechefen: genom sitt ledarskap och ansvar för verksamheten har förskolechefen systematiskt och kontinuerligt planerat, följt upp och utvärderat planen tillsamman med personalen.

På möten mellan förskolechefen och styrelsen diskuteras och informeras det om förskolans verksamhet.
Personalen: De är delaktiga i upprättandet av planen där de reflekterar tillsammans i arbetslagen. Samtliga pedagoger på förskolan ansvara för att inga trakasserier uppstår. Vid minsta misstanke motverkas uppkomsten genom bl.a. samtal på barnens nivå. Vi har nolltolerans!
På de träffar vi har, diskuterar och planerar vi tillsammans. Vi reflekterar över på vilket sätt det pedagogiska arbetet som förskolan arbetar efter gynnar likabehandlingsarbetet- eller om det kan finnas dolda risker för diskriminering, kränkningar eller trakasserier.

Vi ser över klimatet och miljön i förskolan.
Vårdnadshavare: Personalen diskuterar med vårdnadshavare på möten och vid utvecklingssamtalen hur arbetet kring avdelningen och gruppen fungerar.

Vårdnadshavare svarar på vår egen enkät samt på kommunens enkät om trivsel, trygghet och utveckling.
Barnen: Personalen för samtal med alla barn i olika sammanhang.

Vi genomför kartläggning om barnens trivsel och trygghet inomhus/utomhus.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Resultat av de insatser och åtgärder som vi har gjort under 2017/2018 utvärderades under hösten 2018.

Vi har under våren 2018 fått in en incidentrapport.

I vår analys kommer vi fortsätta vårt arbete med våra värdegrunds begrepp och lägga ännu mer fokus på Trygghet och Respekt i barngruppen

 

Vårdnadshavarna blev informerade om vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling och Klagomålshanteringen genom e-post under hösten 2017.

Vi belyser särskilt hur viktigt det är att följa våra rutiner enligt vår Plan för klagomål.

Under hösten 2017 har vi inte skickat ut någon trivselenkät till vårdnadshavarna eftersom mycket fokus legat på vår utbyggnad av förskolan. Vi har haft stormöte och informerat om våra utvecklingsplaner för förskolan 2018, 2019 och 2020. Jan 2018 utökade vi förskolan med ytterligare 40 st platser i nya lokaler/paviljonger av Vellinge kommun som placerats bredvid förskolan.

Under april 2018 genomförde Vellinge kommun en enkätundersökning till alla vårdnadshavare på förskolan. Totalt svarade 65% på enkäten (65 av 100 st).

Fråga Instämmer Instämmer till viss del Instämmer inte alls Vet ej
Mitt barn trivs på förskolan 95% 5%
Förskolan erbjuder bra mat 92% 5% 3%
Förskolan erbjuder bra mat 92% 5% 3%
Förskolan arbetar aktivt meddiskriminering och kränkande behandling 65% 10% 2% 23%
Personalen engagerar sig imitt barn 97% 3%
Utvecklingssamtalet byggerpå dokumentation av mittbarns utveckling och lärande 67% 10% 23%
Förskolan erbjuder en utvecklandeverksamhet för mitt barn 98% 2%
Fokus på språk och kommunikation 92% 2% 6%
Fokus på matematik och naturkunskap 86% 2% 12%
Får vara med och påverka hurförskolan arbetar med mittbarns utveckling och lärande 72% 14% 6% 8%
Delaktighet i förskolansutvärdering och förbättringav verksamheten 74% 16% 4% 6%
Förskolan har en välfungerande organisation 66% 20% 2% 12%
Får god och kontinuerliginformation om vad somhänder på förskolan 90% 10%
Förskolan har ett gott rykte 84% 4% 12%
Kan rekommendera mitt barnsförskola 94% 6%
Jag är nöjd med mitt barnsförskola 92% 8%

Utifrån ett generellt gott resultat på enkäten kan följande utvecklingsmål urskiljas och behöver utvecklas och förtydligas:

 • Förskolan arbetar aktivt med diskriminering och kränkande behandling.
 • Föräldrarnas upplevelse av att kunna påverka hur förskolan arbetar med deras barn utveckling och lärande.
 • Föräldrarnas delaktighet i utvärdering och förbättring av verksamheten.
 • Utvecklingssamtalet bygger på dokumentation av mitt barns utveckling och lärande.

Vårt arbete med barnen

Vi har arbetat med barnen både i grupp och individuellt. Vi har fört samtal med alla barn i olika sammanhang. Vid dessa samtal har vi uppmärksammat om barnen visar eller förmedlar någon oro eller har funderingar kring samvaron med sina kompisar.
Vi har på möten med vårdnadshavare informerat om hur vi arbetar med barnen.

Vi har informerat på möten samt skicka ut via e-post vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling..

All personal strävar efter att alltid lyfta fram det positiva hos varje barn och att vara aktiva i barnens konfliktlösningar. Vi är noga när vi gör gruppsammansättningar, dessa kan ha olika syften.

Analys 2017/2018

Vi har vid vår kartläggning utomhus med barnen fokuserat på trygghetsplatser. Vi har personalförstärkt de områden som barnen upplever otryggt. Vid samtal med barnen i grupp lägger vi mycket fokus på att vara kompis med varandra och har gemensamma trygghetslekar och rollspel. Barnen delas in i mindre grupper för att minska stress och arbeta med olika aktiviteter.

Under året har det uppmärksammats bland de äldre barnen att de ibland använder ett nedlåtande och kränkande språk i olika sammanhang. Pedagogerna har medvetet och systematiskt arbetat med olika åtgärder. Tillsammans med barnen diskuteras det kontinuerligt hur olika känslor kan hanteras och hur man bemöter andra, både barn och vuxna. Pedagogerna har en öppen dialog med vårdnadshavare för att förskolan och hemmet tillsammans ska arbeta med att förebygga kränkande handlingar och språk. Förskolan har en tydlig och uttalad nolltolerans mot nedlåtande och kränkande språk.

Främjande insatser 2018/2019

Mål och uppföljning 

Vårt mål för verksamhetsåret 2018/2019 är att arbeta utifrån Lpfö 98/16 samt fortsätta arbetet med vår värdegrund Respekt Arbetsglädje Självständighet Trygghet. Barnen ska få kännedom om vad det innebär att visa respekt för varandra och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar utvecklas. Vi finns alla på förskolan på samma villkor.

Vi ska:
• hjälpa varandra att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra vid mobbing/kränkning
• låta alla få insikt och kunskap om samspelet mellan allt som existerar, både levande och icke levande.
För att säkerställa att utbildningen i enlighet med de nationella målen uppfylls följs det upp kontinuerligt genom vårt systematiska kvalitetsarbete. Här ska vi undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att föräbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.

Utvecklingsområden:

Verksamhetsnivå – Gemensamma mål för hela förskolan:

 • The Asklunda Way. Asklundakulturen
 • Vår värdegrund
 • Samsyn utifrån vår profil Montessoripedagogiken
 • Hur kommunicerar vi med varandra, Vinnande Arbetsglädje
 • IKT – hur ska vi utveckla IKT i verksamheten. IKT= informations- och Kommunikations Teknik

Avdelningarnas mål

Asken – Hur arbetar vi med Montessorimaterialet, ”få in Montessoritänket”

Björken – Språk och kommunikation

Granen – Trygghet, språk och kommunikation

Eken – Trygghet

Insats 

Vi kommer i vårt arbete uppmärksamma varje barn utifrån sina förutsättningar, behov och utveckling.
Vi arbetar i samlingar med gruppövningar som tränar barnen i trygghetslekar, musiklekar och skapande aktiviteter.
Med barnen arbetar vi med att vara en bra kompis. Vi för diskussioner och rollspel tillsammans med barnen och väver även in det i den dagliga verksamheten såsom lek, samling, aktiviteter.

Med de äldre barnen arbetar vi utifrån Rädda Barnens program STOPP! Min kropp! Vi anser det är viktigt att förmedla till barnen att de själv bestämmer över sina kroppar och att de får säga NEJ till sådant som inte känns bra.

Vi förbereder de yngre barnen att man kan säga STOPP med sin hand när man känner att någon är för närgången, vid olika konflikter som kan uppstå mellan barnen, stå upp för sig själv och om de önskar vara ifred. Detta är en teknik för de yngre barnen som inte har det verbala språket utan ska använda sig av sin hand och markera STOPP! Min kropp!

Avdelningarna arbetar med ”snick och snack” ett program som handlar om vänskap.
Vi utvecklar barnens språk och kommunikation gentemot varandra. Vara här och nu med barnen och vara goda förebilder.
Personalen ska tänka på sitt förhållningssätt mot barnen och bemöta dem med respekt i alla lägen.
Personalen informerar till vårdnadshavarna genom vårt nya dokumentationsverktyg TYRA vad vi gör  med barnen i verksamheten. Vilka aktiviteter som genomförs under dagen.
En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas. Denna grundtrygghet är viktigast i vår handlingsplan. Barnen ska alltid veta att de vuxna lyssnar på dem. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och trygga på vår förskola, både som barn, vårdnadshavare och som pedagog. Vi vill att alla barn ska uppleva att de är en viktig person för gruppen.

Våra trygghetsvandringar ska delges varandra och diskuteras gemensamt vid ett planeringsmöte.

Vi ska öka våra gemensamma aktiviteter t.ex. med gemensam utflykt, sångstund, lekar m.m.

Kompetensutbildning för personalen 2018/2019

Kompetensutbildning:

 1. The Asklunda Way, utveckling av vår verksamhet sker på våra studiedagar som läggs på annan ort.
 2. Introduktion av vårt nya dokumentationsverktyg TYRA
 3. Fokus på förskolechefen, regionalt professionellt nätverk i Skåne
 4. HLR för alla som arbetar i verksamheten
 5. Pedagogiska caféer genom Elevhälsan
 6. Fyra pedagoger går Montessoriutbildningen.
 7. Utbildning förskolechefen på ALMEGA
 8. LG gruppen har konferenser för att utveckla sitt arbete
 9. IKT
 10. Den nya läroplanen för förskolan SKOLFS 2018:50. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2019. Genom förordningen upphävs förordningen(SKOLFS 1998:16) om läroplanen för förskolan.

Ansvarig Arbetslagen är ansvarig för att dokumentera i det Systematiska Kvalitets Arbetet under hela läsåret.

Kartläggningsmetoder 

Vår vision för 2018/2019 är att alla barn på förskolan ska mötas i en trygg miljö där varje barns förutsättningar ska kunna utvecklas.
Grunden för vår plan är vår nulägesanalys av kartläggningen på förskolan. Denna kartläggning ska ske både på individnivå för det enskilda barnet, på gruppnivå för varje avdelning samt på verksamhetsnivå för hela förskolan.

Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling

Individnivå för det enskilda barnet: Vi har samtal med barnen i olika sammanhang. Genom dessa samtal kan vi uppmärksamma om barnet visar eller förmedlar någon oro eller funderingar kring samvaron med sina kompisar och pedagogerna.

I samtalen med enskilda barn tänker vi utifrån barnens ålder och utvecklingsnivå när vi samtalar om trygghet och trivsel.
Vi har även samtal med alla vårdnadshavare i den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vid planerade utvecklingssamtal fokuserar vi på vårdnadshavarnas upplevelse hur barnet trivs och utvecklas på förskolan.

Innan utvecklingssamtalen får de ett underlag som de ska fylla i och ta med sig på mötet. Vi har en särskild punkt som tar upp om barnets trygghet.
Vårdnadshavarna svarar på vår enkät, som innehåller frågor om barnets trygghet och trivsel.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation i ett reflektionsprotokoll där vi observerar och dokumenterar varje barns utveckling och lärande.

I vårt Systematiska kvalitetsarbete har vi tillsammans utvecklat en mall som vi arbetar efter.

Vi dokumenterar det enskilda barnet och olika gruppsammansättningar som vi tillsammans reflekterar kring på våra pedagogiska lagmöten. Utifrån den kunskap vi får vid samtalen och dokumentationen får vi en bild av hur varje barn mår och om de känner trygghet på förskolan.

Hur ska personalen involveras i kartläggningen: Grunden för vår gemensamma kartläggning är vår nulägesanalys på förskolan genom vårt Systematiska kvalitetsarbete. All personal ska under året kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, reflektera, utvärdera och utveckla nya arbetsåtgärder för varje barns utveckling och trygghet.

Vi ska kontinuerligt följa upp inkomna incidentrapporter och se om vi följt våra rutiner och regler för kränkande behandling.

Kompetensutveckling ska all personal delta i.

Hur ska vårdnadshavarna involveras i kartläggningen:

På våra möten samt utvecklingssamtal involverar vi vårdnadshavarna i vårt arbete.

Förebyggande åtgärder

Kränkande behandling

Mål och uppföljning

Mål för vårt arbete under året är att arbeta med våra värdegrundsmål samt Lpfö98/16.
Utvärderingen ska ske kontinuerligt genom observationer och dokumentation i våra reflektionsprotokoll. Resultaten ska sammanställas.

Åtgärd

Vi ska se över miljön så att det finns rum i rummen.

Allt material ska vara tillgängligt i den mån det går, beroende på barnens ålder, för barnen i deras nivå.

Vid inomhus/utomhusaktiviteter ska det cirkulera personal runt vid de områden som vid kartläggningen uppfattades otryggt.

Vi ska även lägga stor vikt vid samtal med barnen om de känner sig otrygga.

De åtgärder som vi under läsåret ska arbeta med och se över är: 
Språket – upplever barnen verbala kränkningar?
Trygghet – upplever barnen fysiska kränkningar?
Upplever barnen kränkningar eller orättvis behandling på grund av någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder?

Vänder sig barnen till pedagogerna då de upplever diskriminering eller kränkningar?
Vad gör vi som pedagoger då konflikter, kränkningar och diskriminering uppstår på förskolan?

Motivera åtgärd 

Vi kommer att arbeta aktivt med ett synsätt att alla är lika värda oavsett ålder eller kön. Genom observationer och dokumentation ska vi bli observanta på vad som händer i gruppen.

Ansvarig att observationer och dokumentationer genomförs är alla pedagoger. Förskolechefen följer upp det.

Rutiner för akuta situationer

Policy Asklunda Montessoriförskola ska vara en förskola, där alla upplever trygghet och kamratskap och ingen blir utsatt för diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling.

Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Personalen enas om ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma åtgärder, nämligen att:
• göra klart för alla att förskolan tar avstånd från all mobbing, diskriminering och kränkande behandling
• sätta tydliga gränser för negativa beteende i förskolan
• bekämpa mobbing, diskriminering och kränkande behandling med alla medel
• uppmana den som känner sig mobbad, diskriminerad och/eller kränkt att alltid tala med någon vuxen
• uppmärksamma att mobbing, diskriminering och kränkande behandling ofta sker på undanskymda platser där ingen vuxen finns
• regelbundet genomföra observationer, samt utvärdera och följa upp dem.
Det ska alltid finnas minst en pedagog i närheten av barnen vid deras lek eller arbete.
Inga rum får lämnas utan tillsyn. Det är viktigt att alla platser där barnen vistas såväl inomhus som utomhus hålls under uppsikt av personal.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 

Mobbing, diskriminering och/eller kränkande behandling har anmälts via en incidentrapport eller muntlig anmälan.

 • Förskolan har fått kännedom om det.
 • Personal, med hjälp av arbetslag och övrig personal, definierar problemet. Vad har hänt? Vem är inblandad?
 • Informera förskolechefen om anmälan.
 • Åtgärder sätts in efter en kartläggning av problemet.
  Om åtgärden misslyckas anmäler arbetslaget skriftligt ärendet till förskolechefen, där man beskriver vilka åtgärder som vidtagits, samt informerar berörda föräldrar att ärendet är anmält. • Förskolechefen anmäler ärendet vidare till huvudmannen.
  • Vid allvarliga fall av kränkningar ska förskolan överväga om det finns anledning till att göra en anmälan till socialtjänsten.
  • Berörd personal har samtal med såväl mobbare/de(n) kränkande som de(n) mobbade/kränkta var för sig.
  • Berörda vårdnadshavare kontaktas för att bestämma tid och plats för samtal så snabbt som möjligt. Tidpunkt för uppföljningssamtal bestäms.
  • Uppföljningssamtal med berörda parter. Har vidtagna åtgärder varit tillräckliga?
  • Har mobbingen/diskrimineringen/kränkningen upphört? Om inte…
  • Förskolechefen/huvudmannen kopplas in och vårdnadshavare kontaktas på nytt.
  • Dokumentera hela situationen från början till slut.
  • Delge dokumentationen, påskrift samt datum från både vårdnadshavare och ansvarig för förskolan
  • Arkivera dokumentationen.

Om utredningen visat att trakasserier eller kränkande behandling har förekommit arbetar personalen efter följande rutiner: 

 • Barnet/barnen intervjuas hur de upplevt sig trakasserade eller kränkta.
 • Kartläggning av barnet. Reflektionsprotokoll förs under en tid. Åtgärdsprogram upprättas.
 • Genom de planerade samtalen dokumenteras en handlingsplan för hur vi ska arbeta vidare med det enskilda barnet och gruppen.
 • Personalen arbetar aktivt med alla barnen dels genom olika trygghetslekar och den sociala leken.
 • Diskuterar det på de möten/samlingar som avdelningen har med barnen under dagen. Alla signaler om kränkningar ska tas på allvar.
 • I handlingsplanen ska det finnas ett bestämt datum när arbetat ska vara klart och genomfört.
 • Utredningen ska belysa vad som inträffat och analyseras vad som orsakat händelsen.
 • Utvärdering och analys över hur det gått genomförs i arbetslaget tillsammans med förskolechefen.
 • Extra observationer genomförs på de barn som är/har varit inblandade.
 • Samtal med vårdnadshavare är viktiga så att de är med i hela processen.
 • Uppföljningsdatum ska bestämmas.
  Sammanställningen tas upp på första gemensamma uppföljningsmöte.
  För att förhindra fortsatta incidenter så kan det i vissa fall planers in lämpliga stödåtgärder och förstärka personalen på den avdelning som det hänt.

 

Ansvaret för de olika stegen är arbetslaget, ansvarig pedagog och förskolechefen.

 

Rutiner för att utreda, åtgärda och uppföljning när barn kränks av personal 

Både diskrimineringslagen och skollagen innehåller ett absolut förbud för de anställda att utsätta ett barn för trakasserier eller kränkande behandling. Detta gäller för alla tänkbara former av kränkning.
Ett barn som blir kränkt av någon anställd är i en särskilt utsatt situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Kränkningar som begås av personal betraktas därför som mycket allvarliga.

Det är viktigt att förskolan agerar skyndsamt när det finns misstanke om att ett barn kan ha blivit kränkt av någon anställd.

 • När en vuxen kränker ett barn ska man som kollega och/eller chef reagera omedelbart och påtala hur man upplevde situationen.
  • Ledningen samtalar med barn och/eller föräldrar.
  • Åtgärder i form av samtal med barn och föräldrar erbjuds.
  • Gentemot personalen vidtages åtgärder i enlighet med lagen om anställningsskydd (LAS). Där finns en rad arbetsrättsliga åtgärder som arbetsgivaren kan vidta mot arbetstagaren som misskött sig och utsatt någon för trakasserier eller kränkande behandling.
  • Samtal och åtgärder dokumenteras.
  • Uppföljning med barn/vårdnadshavare/personal.
  • Anmäla varje ärende vidare till huvudmannen.
  • Arkivera dokumentationen.

Rutiner för uppföljning

 • Om en kränkning har upptäckts och dokumenterats så ska åtgärderna sättas igång med omedelbar verkan.
 • Via den rapport som personal skrivit, incidentrapport om kränkningar, sätts åtgärder in beroende på vad det gäller.
 • Dels påbörjas arbetet med den det gäller både individuellt eller i grupp.
 • Arbetslagen arbetar efter den plan som är uppsatt.
 • Följs upp med dokumentation och återkoppling till barnet.
 • Föräldrar är med i de aktiva åtgärderna hela tiden.
 • Uppföljningssamtal sker med både barn och vårdnadshavare.
 • Ansvarig för uppföljningen är ansvarig pedagog på avdelningen samt förskolechefen.
 • Utvärdering görs efter uppföljningssamtalet, dokumenteras och arkiveras på kontoret.

Rutiner för dokumentation av all kränkande behandling

 • Utredning
 • Åtgärder
 • Uppföljning

Ansvarsförhållande för dokumentation är den person som upptäckt det.

Ansvarig för det åtgärdande arbetet är ansvarig pedagog samt förskolechefen.

Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till:

Asklunda Montessoriförskola resursteam för mobbing, kränkning och diskriminering.
Huvudman: Montessori Vellinge Grundskola AB

Rektor: Maria Arcombe, maria@asklundamontessori.se  mobil 0707-88 42 01
Bitr. Rektor Eva Kellheim, eva.k@asklundamontessori.se mobil 0706 – 00 34 83

Maria Arcombe

Förskolechef

Asklunda Montessoriförskola

Vellinge den 1 oktober 2018