Varför välja AsklundaMontessoriförskola med Montessoripedagogik?

Att välja förskola med Montessoripedagogik innebär att man tar till vara barnets spontana lust för arbete, genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap.

Alla barn bär möjligheter inom sig och det är de vuxnas uppgift att hjälpa dem att upptäcka dem.
”Det är barnen som visar vägen och vi följer den”.

Montessoripedagogiken har nått stor spridning i hela världen och det beror på att den sätter:

”Det enskilda barnet i centrum”

”Hjälp mig att hjälpa mig själv”

”Hjälp mig att finna mig själv”

En av grundtankarna i Montessoripedagogiken:

”Ingen människa kan lära någon annan något. Varje människa måste klara av sin inlärning på egen hand. Men dock behöver man hjälp för att kunna lära”

De gemensamma egenskaperna hos barnen som Maria Montessori fann genom sina observationer är:

•   Alla barn har ett ”absorberande sinne” (barnens förmåga att ta upp allt omkring sig i sin omgivning med sina olika sinnen, denna förmåga avtar vid cirka 6-års ålder)
•   Alla barn genomgår ”känsliga ”perioder
•   Alla barn vill lära
•   Alla barn lär genom lek
•   Alla barn vill bli självständiga

Grundläggande principer i Montessoripedagogikens grundtankar:

1.   Barnet i centrum
2.   En förberedd miljö
3.   Frihet (inom de ramar som satts upp) – ansvar
4.   Individualisering (det innebär att varje barn arbetar i sin egen takt på den utvecklingsnivå som de befinner sig i just då) – samarbete
5.   Helhet

”Normaliserade barn”

Inom Montessoripedagogiken talar man mycket att barnen ska bli ”normaliserade”.
Detta menas att barnen lär känna sig själv och är ett naturligt tillstånd i barnens utveckling.
Barn uppnår normalisering genom:

•   Koncentration genom aktivitet, koncentration ligger till grunden för all utbildning.
•   Arbeta (leka) – vara aktiv – med händerna.
•   Välja aktivitet.
•   Upprepa.
•   Tydliga ramar och regler.
•   Glädje och respekt.

Passar Montessoripedagogiken alla barn?

Montessoripedagogiken passa alla barn och bygger på att varje barn är unikt.
Varje barn möts med respekt där det just då befinner sig i sin utveckling.

Dock krävs det att även föräldrarna tar till sig Montessoripedagogikens tankar och filosofi.
Annars får barnet uppleva två världar. Med en hårddragning kan man säga att Montessoripedagogiken passar alla barn, men inte alla vuxna.

Miljön

Miljön är den tredje pedagogen i Montessoripedagogiken.
Det är viktigt med en förberedd miljö i Montessoriförskolan som är anpassad efter barnens ålder och intresse, och som erbjuder aktiviteter som lockar och stimulerar.

Genom att anpassa miljön till barnen, ge dem frihet att välja arbete och låta deras spontana intresse vara drivkraften, får koncentrationen och viljan fritt spelrum. Detta i sin tur skapar självförtroende, hjälper barnet att utvecklas och finna sin plats i omgivningen.

De fem viktigaste aspekterna när det gäller den förberedda miljön är:

1.   Fysiskt, hur miljön ser ut
2.   Ordning, var sak på sin plats
3.   Tid, barnen ska få den tid de behöver, ”följ barnet”, möjlighet att arbeta ostört i egen takt
4.   Frihet och disciplin, få frihet att välja aktivitet samt tydlighet vad som gäller och dess ramar
5.   Material, intresseväckande för barn i alla åldrar

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i en miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och lärande.

All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.

Varje barn behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste varje barn själv klara av på egen hand.

Montessorimaterialet

Allt Montessorimaterial som vi undervisar i har ett direkt syfte och ett indirekt syfte.

Kunskaper som ska gå på djupet ska upplevas genom attraktiva upplevelser.

”Jag vill arbeta med mina händer, för det jag gör kommer jag ihåg, det jag hör glömmer jag”
”Handen är hjärnans instrument”

•   Montessoripedagogiken och materialet går hand i hand.
•   Materialen bidrar till en lust att lära.
•   Materialen kan aldrig bli viktigare än barnen själva.
•   Materialet ska bara vara ett redskap på väg mot en större förståelse.

Det konkreta Montessorimaterialet är nyckeln till de nya kunskaperna och inspirerar barnen att gå vidare i sin utveckling samt att barnen får en förståelse för omvärlden.
Genom materialet arbetar man från konkret till abstrakt tänkande.

”Vi kan inte ta in hela världen i vårt klassrum, men vi kan ta in nycklar som öppna upp våra sinnen”