På Asklunda Montessoriförskola arbetar och förbereder vi vår unika miljö
med olika tekniker, metoder och material

Viktiga hörnstenar i en Montessoriförskola:
• Trygghet, delaktighet och uppmuntran till självständighet.
• En noggrann förberedd miljö.
• Lärare som handleder och inspirerar.
• Material som lockar alla sinnen.
• Individualisering, frihet under ansvar och obrutna arbetspass. Varje barn arbetar i sin takt på den utvecklingsnivå som de befinner sig i just då.

”Hjälp mig att hjälpa mig själv” 

Den förberedda miljön

Vår unika och förbereda miljö ska vara en mötesplats för alla och har en grundläggande faktor

”miljön ska vara harmonisk, vacker och estetisk tilltalande samt utvecklande” 

Syftet med den förberedda miljön är att barnet ska ha en plats där de kan utföra saker på egen hand.

Miljön har effekt på barnets utveckling och när vi iordningställer miljön tänker vi på de fem huvudområden för barnets bästa utveckling.

Fysisk utveckling: det ska finnas tillräckligt med plats för att barnet ska kunna röra sig fritt i de olika rummen. Rummen ska erbjuda aktiviteter som både utvecklar och förfinar grov- och finmotoriken.

Intellektuell utveckling: barnets framsteg styrs av de material, redskap och leksaker som erbjuds. Det är nödvändigt att barnets arbete varieras så att det stimuleras och bibehåller sitt intresse.

Social utveckling: socialt samspel är en nödvändig del av all fostran. Det ska finnas gott om tillfällen att leka med barn av båda könen och att träffa vuxna som inte är en del av familjen för att kunna utveckla sina sociala färdigheter.

Känslomässig utveckling: är en mycket viktig bit om barnet ska kunna känna trygghet och förtroende för sin omgivning. Kunskap om rutiner, ordning, och en varm välkomnande och lugn atmosfär hjälper till att bygga upp barnets självförtroende och medlemskap i gruppen.

Andlig utveckling: barn mår bra av en lugn, harmonisk och avspänd atmosfär, av att tillhöra gruppen, av de aktiviteter som är på förskolan och framförallt den glädje och trygghet de får i de dagliga rutinerna.

Praktiska vardagsövningar och material
Syftet med de praktiska vardagsövningarna är att barnet ska lära sig att använda och hantera saker som man hanterar i vardagen.
Redskapen ska vara anpassade i storlek som passar barnen. Syftet är att barnet ska lära sig hur man gör med redskapen och tycka att övningen är rolig.
Detta i sin tur ska leda barnet till koncentration. Det är viktigt att hjälpa barnet att koncentrera sig, det ligger till grund för all utbildning.
De praktiska övningarna leder till självständighet, de skapar samband mellan tanke, vilja och handling.
Det utvecklar på så sätt hela personligheten både psykiskt, fysiskt, socialt, emotionellt och intellektuellt.

Små barn vill gärna syssla med samma slags arbete som vi vuxna. Vi utför dessa övningar för att förbättra omgivningen, barnet gör det för att förbättra sig själv.
Vi vuxna utför handlingarna en gång och på snabbaste möjliga sätt. Barnet gör dem om och om igen och tar inga genvägar. Barnet är intresserat av processen och av att tillägna sig en färdighet, snarare än resultatet.

10 syften med vardagsövningar
1. Utveckla barnets sociala medvetenhet.
2. Skapa en bra jagkänsla och utveckla barnets personlighet.
3. Utveckla självständighet.
4. Skapa förståelse för omgivningen.
5. Förbättra grov- och finmotoriken.
6. Utveckla ansvarskänsla.
7. Uppskatta landets kultur.
8. Utveckla en anda av hjälpsamhet.
9. Grundlägga ordningssinne.
10. Utveckla koncentrationsförmåga.

”Alla barn bär möjligheter inom sig och det är de vuxnas uppgift
att hjälpa dem att upptäcka dem”

Sensoriskt material

Det sensoriska materialet är till för att hjälpa barnen att få struktur på sin kunskap.
Syftet är att träna de olika sinnena – syn, känsel, hörsel, smak och lukt.

Genom att arbeta med sinnestränande material får barnen en konkret upplevelse av abstrakta begrepp som storlek, längd, former osv.

Materialen leder barnen att tänka logiskt när de skall klassificera sina sinnesintryck i dimensioner, färger, lukter och smaker.

Dessa övningar är en hjälp till att utveckla det matematiska sinnet men också för skrivning, läsning, kulturämnen och naturkunskap.

Hand och hjärna måste alltid arbeta tillsammans när barnet undersöker sin omgivning. Genom att barnet arbetar med sin hand utvidgas det medvetna sinnet.

”Handen är hjärnans bästa verktyg”

Matematik

I matematiken arbetar vi med konkret material till abstrakt tänkande.

Matematikmaterialet visar klart och tydligt hur och varför man mäter och räknar på ett visst sätt.

Med pärlor, stavar och plattor får barnen en konkret kunskap om taluppfattning och hur räkneoperationer går till. Med den kunskapen i botten kan sedan uppgifterna lösas på abstrakt väg.

Allt material är gjort för att barnen själva ska kunna kontrollera om de gjort rätt eller fel.

Genom att använda matematikmaterialen lär sig barnen så småningom att räkna endast med tanken. Från konkret till abstrakt, små steg, isolering av svårigheten är principen i metodiken.
De yngre barnen lär sig matematik när de med hjälp av alla sina sinnen får uppleva vårt talsystem.
”Materialen ska bara vara ett redskap på väg mot en större förståelse”

Språk

Språk har fyra huvudsakliga beståndsdelar:
• Att lyssna
• Att tala
• Att läsa
• Att skriva

Att lyssna och att läsa hör ihop och är båda ett sätt att ta del av andras tankar. Att tala och att skriva är båda medel för att uttrycka sig själva.

Barnen får på ett lekfullt sätt ta till sig grammatik och en förståelse för språkets uppbyggnad och struktur.
Vi lär ut läsning med olika tekniker och när barnen är mest mottagliga. Detta variera från barn till barn.

En av våra tekniker är Montessorimaterialen för läsning.

De är färgkodade i rosa, blått och grönt:
• det rosa materialet är ljudenligt
• det blå materialet är icke ljudenligt
• det gröna materialet är ljudstridigt

”Jag vill arbeta med mina händer, för det jag gör kommer jag ihåg,
det jag hör glömmer jag”

Natur/Teknik

Allting i vår natur är beroende av varandra och människan är som en ”kugge i hjulet”.
Vi presenterar världen som en helhet för barnen genom vårt arbetssätt inom Montessoripedagogiken. Vi börjar med helheten och bryter ner det i detaljer.

Barnen lär sig att respektera allt i naturen och känna ansvar för sina handlingar.
Barnen får med alla sina sinnen uppleva naturen och årstidernas skiftningar.

På ett lekfullt sätt lär vi barnen att ha respekt och ta ansvar för naturen.

Vi plockar med oss saker från naturen som vi sedan använder i verksamheten på förskolan t.ex. på våra naturbord.

Vi arbetar med följande ämnen:
• Zoologi
• Biologi
• Historia
• Geografi
• Teknik
• Naturklubb – alla barn har en planerad ute dag varje vecka.
• Utflykter – vi gör utflykter både i vår närmiljö och åker på bussutflykt.

”Vi kan inte ta in hela världen i vårt klassrum,
men vi kan ta in nycklar som öppnar upp våra sinnen”

Skapande

Barnen får möjligheter att utveckla sin kreativitet genom att utforska och experimentera med olika material och tekniker. Allt vårt material och redskap finns framme och är lättillgängligt för barnen. När allt material är synligt och tillgängligt för barnen blir det en inspirationskälla till skapande.
I vår miljö finns det möjligheter för barnen att måla, rita, klippa och klistra, sy och väva, arbeta med play-doh och trolldeg samt arbeta med olika typer av pärlor.

”Skaparglädje är stor hos barn och det ska få
stort utrymme i den dagliga verksamheten”

Kultur

Kulturupplevelser i tidig ålder ger en bra grund som varar livet ut. Kultur ger en känsla av delaktighet och förståelse av vår värld. Med olika kulturupplevelser upplever vi olika känslor i vår kropp och det mår vi bra av och utvecklas. Vi blir bättre rustade för att möta livets olika skeenden. Vi erbjuder barnen att uppleva sina olika känslor genom musik, rytmik, drama och teater.
”Allt som berikar människans liv och utveckling är kultur”

Bibliotek/Musikrum

Vi har i vår verksamhet ett rum som är iordningställt som ett bibliotek där barnen har möjlighet att gå in och välja böcker som pedagogerna läser för dem eller att lyssna på musik i hörlurar. Detta rum ska vara en plats där man kan sitta och mysa i lugn och ro utan att bli störd.
”En mysig oas att kunna krypa in i och få en egen stund för sig själv”

Gymnastik

Vi har ett rörelserum som stimulerar barnen till aktiviteter både för fin och grovmotorisk utveckling.

Genom olika övningar, hoppa på studsmatta, springa, krypa och åla tränar och utvecklar barnen sin motorik och kroppsuppfattning.

Varje vecka får barnen träning i
Av/på klädning till gymnastik kläder
Uppvärmning
Aktivitet
Avslappning

”Rörelse och intellektuellt arbete går hand i hand.
Rörelsefrihet är en förutsättning för bästa möjliga inlärning”

Fri lek

Barnen får tid till den fria leken både inom- och utomhus.

Genom den fria leken får barnen möjlighet att bearbeta sina intryck från omvärlden.
”Leken är naturens egen fiffiga pedagogik”

Barnen får utlopp för sin fantasi, kreativitet och utvecklar språket samt får möjlighet att utveckla sin empatiska förmåga. Barnen lär sig också ta hänsyn, samarbeta och lösa konflikter.

I vår förberedda miljö vill vi inbjuda till en spännande och utvecklande lek.

Lekens tre sociala regler
1. Tur tagande – man turas om att göra saker.
2. Samförstånd – alla som deltar är införstådda med leken
3. Ömsesidighet – man leker på lika villkor.

”Leken finns som en förmåga hos alla barn och utvecklas beroende av oss vuxna, av miljön och kulturen runt omkring oss”

”Där det finns barn måste det också finnas plats för lek och bus”