Verksamhetsråd

Verksamhetsråd

 Verksamhetsråd på Asklunda Montessoriförskola

Inledning: Enligt Skollagen 2010:800 ska vårdnadshavare för barn i förskolan erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.  Det ska vid varje förskola finnas ett forum för samråd med vårdnadshavare.

”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.” (ur Lpfö 98/10 kapitel 2 §4)

Förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd.

Syfte: Verksamhetsrådets syfte är att föräldrar, personal och förskolechef samlas för att diskutera övergripande frågor som rör verksamheten.  Det är inget beslutande organ och inga diskussioner ska föras om individuella barn, föräldrar eller personal.

Mål: Vårt mål är att en förälder från varje avdelning, en personal och förskolechefen ska ha verksamhetsråd 1-2 ggr/termin.Som förälder i verksamhetsrådet väljs man för ett år i taget. Dagordning ska finnas och minnesanteckningar ska föras.Minnesanteckningar från verksamhetsråden ska alla i förskolan kunna ta del av.

Föräldrasamverkan

På Asklunda Montessoriförskola har vi olika former för samverkan. Vi tycker att det är viktigt med återkommande samtal om barnens utveckling likväl som att samtala om barnets trivsel på förskolan. Det bästa för barnen är då förskolan och föräldrar samverkar under öppenhet, ömsesidighet och respekt.

 

                  Asklunda Montessoriförskolas föräldrasamverkan:

  • Inskolningstiden
  • Verksamhetsråd 1- 2 ggr/termin
  • Informationsmöte 1gg/år
  • Föräldramöten ca 1 gg/år
  • Utvecklingssamtal 1 gg/termin
  • Föräldraenkät 1 gg/år
  • ”Föräldrafika/vernissage”
  • Vid lämning och hämtning
  • Övriga sammankomster vid festliga tillfällen

 

 

Recent Posts

Asklunda Montessoriförskola utökar

Asklunda Montessoriförskola får ett hundratal nya förskoleplatser när den byggs ut.

Idag går 70 barn på förskolan, som efter om- och tillbyggnaden får åtta nya avdelningar. Inom några år ska en helt ny byggnad stå klar samtidigt som äldre delar av förskolan rustas upp. Efteråt kommer förskolan att ha plats för 150–160 barn.

Förhoppningen är att bygget av den nya delen kan starta i slutet av sommaren 2019 och vara inflyttningsklart i mars året efter.

 

  1. Välkommen till Asklunda Montessori Kommentering avstängd