Normer och Värden på Asklunda Montessoriförskola

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar.

Inledning:

Asklunda ska återspegla de grundläggande demokratiska värderingar som gäller på förskolan och i samhället.

Mål:

• Alla ska visa hänsyn och respektera varandra
• Vi ska tillsammans vårda och ta ansvar för vår miljö
• Nolltolerans mot mobbing och kränkning, se likabehandlingsplanen.

Syfte:

Att få en trygg miljö där alla kan känna sig trygga och trivas.

Alla ska aktivt delta i ett demokratiskt arbetssätt.

Förväntansdokument utifrån vår värdegrund

Till föräldrar:

Som föräldrar till barn på Asklunda Montessori förskola förväntar vi oss följande:

• att ni tar till er Montessoripedagogiken och dess tankesätt
• att ni visar intresse för barnets behov och utveckling och är beredda att vid behov träna och utveckla era barn
• att ni visar positiv inställning till förskolan och samarbetar med oss
• att ni tar till er den information som vi delger er samt ställer upp på de möten som arrangeras
• att ni inte lämnar era barn på förskolan när de är sjuka

Till personal:

Som förälder kan ni förvänta Er följande av oss personal:

• att vi följer Montessoripedagogiken och dess tankesätt
• att vi följer Läroplanen Lpfö98/16
• att vi är goda förebilder och tydliga vuxna
• att vi har nolltolerans mot mobbing och kränkning
• att vi har ett gott samarbete
• att ni får information om ert barn och verksamheten
• att vi kontaktar er vid speciella behov

Till personal:

Som barn kan ni förvänta Er följande av oss personal:

• att ni får god omsorg och utbildning
• att ni får utvecklas efter era egna behov och förutsättningar
• att ni blir respekterad, sedda och hörda
• att vi stöttar er i självständighetssträvan med en förberedd miljö

Till barnen:

Som personal förväntar vi oss av Er barn följande:

• att du är en bra kamrat och bemöter alla med respekt
• att du följer förskolans trivsel och ordningsregler
• att du strävar efter självständighet