Uppdrag för personalen på  Asklunda Montessoriförskola

Mål:

Personalen ska arbeta efter:

•   styrdokument och värdegrund
•   mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98/10
•   montessoripedagogiken
•   systematisk kvalitetsutveckling
•   skollagen 2010:800

Personalen ska se till att:

•   förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande
•   förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.
•   erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande för barnen bildar en helhet
•   måluppfyllelse kontinuerligt följs upp och utvärderas
•   vi känner ”vianda” och arbetsglädje

Personalen ska öka sin medvetenhet och få underlag till pedagogiska diskussioner, förändringar och utveckling av det egna arbetet.

Metod:

•   följa läroplanen för förskolan Lpfö98/10
•   följa Montessoripedagogiken
•   följa skollagen 2010:800
•   följa våra Styrdokument och Uppdrag
•   personalkonferenser
•   avdelningsmöten
•   månadsmöten
•   individuell planering
•   kompetensutbildning
•   studiedagar
•   kick off

Asklunda Montessoriförskolas Uppdrag

1.  Utveckling och lärande
2.  Barns inflytande
3.  Förskola och hem
4.  Samverkan med förskoleklass
5.  Uppföljning, utvärdering och utveckling. Systematiskt kvalitetsarbete

1.  Utveckling och lärande

Mål:

I vår förberedda miljö erbjuder vi barnen en utvecklande och lärorik förskola där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Vi stimulerar, främjar och utmanar barnens utveckling och lärande.

Metod:

Asklunda Montessoriförskola följer läroplanen för förskola Lpfö98/2010 och Montessoripedagogiken:

-   Barn har en unik förmåga till inlärning. Genom att arbeta med montessorimaterial inom
områdena
–   praktiskt, sensoriskt, språk, matematik och kultur, får barnen kunskaper och erfarenheter.
–   Barn lär sig med hela kroppen
–   motoriskt, emotionellt, socialt och intellektuellt
–   och måste få utvecklas på alla plan för att kunna bli väl fungerande människor.
–   Vi uppmärksammar varje barns utveckling och behov. Varje barn arbetar i sin egen takt på den utvecklingsnivå de befinner sig.

Språk:

Vi utvecklar varje barns:
–   förmåga att lyssna och reflektera
–   intresse för symboler och skriftspråk
–   talspråk, ordförråd och begrepp
–   förmåga att kommunicera, argumentera och berätta

Matematik:

Vi utvecklar varje barns:
–   intresse och lust för matematik
–   förståelse för rum, form, läge, riktning, mängder, antal, ordning, mätning och tid
–   förmåga att uttrycka och använda matematiska begrepp

Natur och teknik:

Vi utvecklar varje barns:
–   intresse för naturvetenskap
–   barns förståelse och respekt för allt levande och vår miljö
–   intresse för hur enkel teknik fungerar
–   förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Rörelse:

Vi utvecklar varje barns:
–   motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Skapande:

Vi utvecklar varje barns:
–   skapande förmåga genom lek, bild, rörelse, sång och musik, dans, drama och att använda sina olika sinnen

Sång och musik:

Vi erbjuder varje barn:
–   ett rikt utbud av sång, musik och sånglekar
–   att de ska känna glädje och lust att sjunga, spela och lyssna på olika typer av musik.

Av- och påklädning;

Vi utvecklar varje barns förmåga att lära sig klä av och på sig själv i sin egen takt
”All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling”

Utevistelse:

Vi erbjuder varje barn
–   daglig utevistelse och få möjlighet till lek och andra aktiviteter
–   att träna den sociala utvecklingen och minska infektionsrisken
–   möjligheter till motorisk träning genom att erbjuda en stimulerande utemiljö
–   såväl fri lek som organiserad lek där den sociala utvecklingen tränas

Måltider:

Vi erbjuder varje barn:
–   hemlagad och näringsrik kost som tillagas av utbildad personal
–   en lugn och trevlig samvaro vid måltiderna
–   att få ett bra bordsskick
–   fasta rutiner och harmonisk miljö där vi skapar en trygg och lustfylld måltid

Modersmålsstöd:

Vi erbjuder de barn som har ett annat modersmål än svenska:
–   att utveckla sin kulturella identitet

2. Barns inflytande

Mål:

Asklunda Montessoriförskola arbetar för en demokratisk förskola. Barnen tränas i sin sociala utveckling att ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan.
Vi vill att barnen genom den fria leken ska bearbeta sina intryck från omvärlden.
Barnen ska lära sig att ta hänsyn, samarbeta och lösa konflikter. De ska få utlopp för sin fantasi och kreativitet.
Vi vill träna gruppens sociala samspel och stärka jag- och vi känsla samt att öka barnens koncentrationsförmåga.
Vi vill att barnen ska bli ansvarskännande, bli säkra på sig själv och sin egen förmåga.
Vi vill med rätt miljö och med rätt stimulans ta vara på barnens inneboende resurser och att de får lust för inlärning, får koncentrationsförmåga, blir självständiga och känner empati.

Metod:

Med en harmonisk miljö och ömsesidig respekt arbetar vi med barnet i centrum och möter barnet på deras utvecklingsnivå.

Vi arbetar med de olika ämnesområden som ingår i Montessorimetodiken:

•   Praktiska vardagsövningar
•   Sensoriskt material
•   Matematik
•   Språk
•   Kulturella ämnen
•   I vår stimulerande lekmiljö får barnen möjlighet till den fria leken både inom- och utomhus
•   Barnen har dagliga samlingar i små och stora grupper

3. Förskola och hem

Mål:

Föräldrar har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa förutsättningar för varje barn.
Vi ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll för att ge bästa förutsättningar för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.
Genom föräldraråd ge föräldrar möjlighet att känna sig delaktiga, känna att de kan ha inflytande och kunna påverka verksamheten inom ramarna för de nationella målen

Metod:

Vi erbjuder varje barn och föräldrar:
•   inskolning och introduktion
•   ett nära samarbete, bygga upp förtroende, respekt och tillit mellan personal och föräldrar
•   föräldraråd minst 2gg/år.
•   möjligheter till utvärdering av verksamheten

Inskolning:

Vi erbjuder varje barn och föräldrar:
–   ett välkomstbrev med information och inskolningstider
–   såväl före som under inskolningen, information och inblick i hur vår förskola fungerar.
–   ett lugnt och positivt sätt att bli en del av barngruppen

Vi anpassar barnets inskolningstider beroende på ålder och tidigare erfarenhet av förskolevistelse.

Lämning/hämtning:

Vi erbjuder varje barn och föräldrar:
–   en fungerande kommunikation och fasta rutiner
–   personal som möter upp

Föräldramöte:

Vi erbjuder varje föräldrar:
–   möjlighet att träffas utan barn för att bekanta sig med personal, lokaler samt med varandra.
–   information angående verksamheten

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder varje föräldrar:
–   utvecklingssamtal 2 gånger/år eller fler vid behov.
–   att genom utvecklingssamtal synliggöra och dokumentera varje barns trivsel, utveckling och lärande.

Dokumentation

Vi erbjuder varje föräldrar tillgång till vårt dokumentationsverktyg ”Pluttra”. Som föräldrar har man tillgång till ”ett digitalt fönster”, dvs. att man i nutid kommer att kunna ta del av barnets dag på förskolan och av pedagogernas reflektion kring förskolans pedagogiska arbete.

Pluttra är vårt pedagogiska dokumentationsverktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.   Med Pluttra synliggör pedagogerna barnens lärande här och nu genom att använda foto, film och text. Detta ger förutsättningar för ett strukturerat systematiskt kvalitetsarbete och är kopplat till Lpfö 98/16. All vår dokumentation samt kommunikation dokumenteras i Pluttra om barnets utveckling och lärande samt vad som händer i verksamheten t.ex. föräldramöten, utflykter, arrangemang mm.

Säkerheten i Pluttra är hög, allt som förskolan publicerar ägs av förskolan och är osökbart.

Föräldramedverkan:

Vi vill ha ett väl fungerande samarbete och engagemang från föräldrarna.
–   Genom årliga enkäter har föräldrarna också möjlighet att påverka den pedagogiska verksamheten.
–   Genom att personal, föräldrar och barn träffas under trevliga former stärker vi vårt samarbete.
–   Genom vårt föräldraverksamhetsråd träffas vi för att främja samarbetet och skapa en plattform dit man som förälder kan vända sig med sina tankar och idéer.
–   Det finns alltid möjligheter att komma med synpunkter på vår verksamhet både positiva som negativa. Genom vår blankett Handlingsplan för synpunkter och klagomål kan man som förälder använda den och skicka in enligt våra rutiner.
–   Vi kommer att utforma möjligheter för föräldrarna att vara delaktiga i förskolans utvärderingar och förbättringar samt möjlighet att delta i förskolans kvalitetsarbete.
–   Ni som föräldrar ska även få möjlighet att vara delaktiga i era barns utveckling och lärande.

4. Samverkan med förskoleklass

Mål:

Vi strävar efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Metod:

-   bygga upp ett samarbete och utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i
–   öka pedagogernas/föräldrarnas förtroende för varandra och få en gemensam förståelse och
–   uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans
–   skapa kontinuitet vid byte av grupp och övergången till förskoleklass

5. Systematiskt Kvalitets Arbete

Mål:

Vår verksamhet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas genom vårt Systematiska kvalitetsarbete.

Varje barns utveckling och lärande ska följas genom observation, dokumentation och analys så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv.

Metod:

Personalen ska utveckla:
–  arbetsprocesser i den dagliga verksamheten, det vill säga observation, kartläggning, planering, genomförande och dokumentation
–   arbeta mot måluppfyllelse enligt läroplanen
–   arbeta mot mål enligt montessoripedagogiken
–   vilka åtgärder som behöver vidtas för att en kvalitetsutveckling ska ske
–   fortlöpande samtal med föräldrar och att de ska vara delaktiga i sina barns utveckling och lärande